POWYŻEJ 25 ETATÓW Z 6% ON

W ramach część projektu „To Wake Up”.

Pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny etat powyżej 25 osób, wśród których znajdują się osoby niepełnosprawne, może skorzystać z dofinansowania do Ich płac. Podstawo-wym warunkiem jest osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na po-ziomie przynajmniej 6%. W momencie osiągnięcia tego pułap, w zależności od stopnia niepeł-nosprawności, wynikającego z orzeczenia i całkowitych kosztów płacy, pracodawca może otrzy-mać maksymalnie dofinansowanie w wysokości:

  • stopień znaczny – kwota dofinansowania do 1.800 zł (schorzenie zwykłe).
  • stopień umiarkowany – kwota dofinansowania do 1.125zł (schorzenie zwykłe).
  • stopień lekki – kwota dofinansowania do 450 zł (schorzenie zwykłe).

oraz w przypadku schorzeń specjalnych.

  • stopień znaczny – kwota dofinansowania do 2.400 zł (schorzenie specjalne).
  • stopień umiarkowany – kwota dofinansowania do 1.725 zł (schorzenie specjalne).
  • stopień lekki – kwota dofinansowania do 1.050 zł (schorzenie specjalne).

Nasza propozycja to kompleksowa obsługa podzielona na dwa obszary, gdzie pierwszy związa-ny jest z uzyskaniem dofinansowania, a drugi to usługa dodatkowa, która dotyczy rekrutacji no-wych pracowników.

Pierwszy obszar działań, skupia się na obsłudze systemu dofinansowań SODiR (aplikacja PFRON) za pomocą którego co miesiąc, przesyłane są informację o całkowitych kosztach płacy poszczególnych niepełnosprawnych pracowników. To właśnie, na podstawie informacji wysyła-nych za pośrednictwem tej aplikacji, najskuteczniej choć nie najłatwiej, tworzymy wnioski o wypłatę dofinansowania, które sprawdzane są pod względem merytorycznym i rachunkowy przez dział dofinansowań rynku pracy PFRON. Dział ten w naszej kilkuletniej praktyce przyjął ponad 95% złożonych przez na wniosków nie mając żadnych zastrzeżeń, 4% to wnioski, które po złożeniu korekt zostały przyjęte a dofinansowanie trafiało na konta naszych klientów zaś 1% to wnioski odrzucone z przyczyn formalny i nie zależnych od naszych działań.

Cała procedura jak wspomnieliśmy, powtarzana jest co miesiąc, tak więc do naszych zadań nale-żeć będzie składanie do PFRON kompletnych informacji i wniosków o wypłatę dofinansowania oraz kontrola nad przebiegu całego procesu. Dzięki doświadczeniu, nasz system jest na tyle efektywny i nie zawodny, iż w przypadku prośby ze strony PFRON o korektę czy uzupełnienie informacji do złożonego wniosku, jesteśmy gotowi do udzielania odpowiedzi w imieniu naszego Klienta w ciągu dwóch dni roboczych. W tej sytuacji jak i w pozostałych działaniach i kontaktach z PFRON, zaangażowanie naszego Klienta, może ograniczyć się do śledzenia korespondencji i zawartych w niej informacji oraz akceptacji poszczególnych działań.

Ważne i przydatne.

Jeśli pracodawca nigdy nie korzystał z dofinansowania, przy złożeniu pierwszego wniosku należy dokona rejestracji pracodawcy w systemie SODiR.

Nasza firma z uwagi na kilkuletnie doświadczenie i doskonałą znajomość powyższej procedury oraz związanych z nią „wymagań”, zapewnia Państwu szybką i profesjonalną obsługę bez konieczności „ruszania” się z biura.