OPTYMALIZACJA WPŁAT

Optymalizacja wpłat obowiązkowych na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) poprzez nasze rozwiązanie odzwierciedla pozyskanie kosztów w zamian straty (kary), która pojawia się przy wpłacie na PFRON;

Nasza firma pragnie przedstawić korzyści wynikające z optymalizacji wpłat, będących następstwem pozyskania oszczędności, które pojawią się już od momentu zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością.

Firma „B” zatrudnia ogółem 135 pracowników (w przeliczeniu na pełen etat) – wśród zatrudnionych pracowników nie ma osób z niepełnosprawnością i nie korzysta z odpisów, jak i usług od Zakładów Pracy Chronionej.

Ilość etatów poniżej wskaźnika 6% dla firmy „B”

135 etatów X 6% (wskaźnik wymagany przez PFRON) = 8,1 etatu osób z niepełnosprawnością

Wpłata obowiązkowa wynosi:

8,1 etatu ON X 1.837,82 zł (wpłata obowiązkowa za 1 etat poniżej wskaźnika, wyliczana z kwoty przeciętnego wynagrodzenia za dany kwartał 4521,08 zł (średnia krajowa) x 40,65% (mnożnik)) = 14.886,34 zł miesięcznie, czyli rocznie 178.636,10 zł

Przy zaproponowanej optymalizacji sytuacja finansowa firmy „B” będzie wyglądać następująco:

Firma „B” zatrudnia: 9 nowych pracowników z orzeczonym stopniem umiarkowanym ze schorzeniem specjalnym.

Wpłata obowiązkowa wynosi 0 zł (zachowany wskaźnik 6%)

Całkowity koszt pracowników 9 etatów x 2.532,81zł (Całkowity Koszt Pracodawcy) = 22.795,29 zł

Poprzez osiągnięcie wskaźnika 6% firma „B” skorzysta z dofinansowania do płac pracowników z orzeczeniem 9 ON X 1.725,00 zł (kwota dofinansowania odpowiadająca stopniu umiarkowanemu ze schorzeniem specjalnym) = 15.525,00 zł (kwota dofinansowania dla ON).

Podsumowując:

należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy CKP a DOFINANSOWANIEM

22.795,29 zł – 15.525,00 zł = 7.270,29 zł (koszt nowo zatrudnionych pracowników z orzeczeniem)

7.270,29 zł: 9 pracowników = 807,81 zł – koszt jednego pracownika z niepełnosprawnością

Przed optymalizacją Po optymalizacji

14.886,34 zł strata na zysku 7270,29 zł koszty pracodawcy

Oszczędność wynikająca z rozwiązania to: miesięcznie 7616,05 zł, rocznie 91392,6 zł